تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع متوسطه
تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع متوسطه
  • این مقاله جزو مقالات پژوهشی اولین همایش علوم تربیتی ، روانشناسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی است که در 18 صفحه جمع آوری شده است که به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، روانشاسی، علوم تربیتی پیشنهاد می شود. این مقول محصول سال 1393 است.